Thời gian cho vay nhà ở xã hội tối đa 20 năm

NHNN vừa ban hành Thông tư số 25 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi đã có thay đổi, NHNN sẽ xác định và đề nghị mức lãi suất theo từng thời kỳ.
Cụ thể, theo Thông tư số 25/2015/TT-NHNN, lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác định và công báo trong từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của NHNN trong từng thời kỳ.

Thông tư 25 cũng nêu rõ, lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do NHNN xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán.

Mức cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội cũng được Thông tư 25 quy định cụ thể. Mức cho vay đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản đảm bảo.

Đối với xây dựng nhà ở cho thuê mua, bán, mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Về thời hạn cho vay, đối với khách hàng thuộc đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê, thời hạn cho vay là 15 - 20 năm; thời hạn cho vay tối thiểu là 10 - 15 năm với khách hàng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua.

Thời hạn 5 – 10 năm đối với khách hàng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán. Đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn ngắn hơn thời hạn cho vay tối thiểu quy định thì được thỏa thuận với TCTD về thời hạn cho vay cụ thể.

Thông tư 25 có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015.